Regulamin szkoleń CLiRO

Informacje ogólne

 1. Organizatorem szkoleń jest Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Cliro” w Opolu, wpisana do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych nr 20/2013/1 wydaną przez Prezydenta Miasta Opola.
 2. Aktualna oferta wraz z cennikiem usług szkoleniowych jest dostępna na stronie internetowej: https://cliro.pl/szkolenia/
 3. Uczestnicy stacjonarnych form doskonalenia otrzymują odpowiednie zaświadczenie po zakończeniu zajęć.

Zgłoszenia

 1. Warunkiem skorzystania z usług szkoleniowych jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej https://cliro.pl/szkolenia/
 2. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc.
 3. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Informacja o zakwalifikowaniu przekazywana jest drogą elektroniczną. Po uzyskaniu od Organizatora informacji o zakwalifikowaniu Uczestnik ma obowiązek wysłać potwierdzenie udziału  (e-mail lub SMS).

Warunki płatności

 1. Podstawą płatności za usługi na rzecz podmiotów oświatowych jest Faktura wystawiona przez Organizatora. Organizator wystawia najpierw podmiotowi oświatowemu fakturę proforma na przelew, a po zakończeniu szkolenia fakturę końcową.
 2. W przypadku usług kierowanych do odbiorców indywidualnych Uczestnik zakwalifikowany na szkolenie otrzymuje Fakturę proforma, którą jest zobligowany opłacić przed rozpoczęciem formy doskonalenia, której ona dotyczy. Po otrzymaniu wpłaty Organizator wystawi fakturę właściwą, która zostanie przekazana podczas szkolenia lub wysłana na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
 3. O rezygnacji należy poinformować Organizatora za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail lub SMS) nie później niż 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.
 4. W przypadku rezygnacji po wskazanym wyżej terminie lub w przypadku niepoinformowania Organizatora o rezygnacji Organizator zastrzega sobie prawo wystawienia Faktury na kwotę 50% należności za szkolenie.
 5. W przypadku odwołania szkolenia Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym terminie.

Reklamacje

   

 1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji usług szkoleniowych zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@cliro.pl
 3. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Informacja o sposobie załatwienia reklamacji wysyłana jest drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Prawa autorskie

 1. Materiały dydaktyczne przekazane Uczestnikom podczas form doskonalenia są przedmiotem praw autorskich organu prowadzącego Placówkę, szkoleniowców lub innych podmiotów współpracujących.
 2. Uczestnik ma prawo korzystania z materiałów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku.
 3. Uczestnik nie jest uprawniony do korzystania z otrzymanych materiałów ponad zakres dozwolonego użytku, w szczególności nie może korzystać z materiałów w celach komercyjnych.

Zasady bezpieczeństwa podczas realizacji szkoleń stacjonarnych w trakcie epidemii SARS-CoV-2

 1. W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 realizacja szkoleń stacjonarnych odbywa się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, o których mowa w pkt. 3-9.
 3. W szkoleniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 4. Zaleca się, by w szkoleniach nie brały udziału osoby powyżej 70. roku życia i posiadające choroby przewlekłe.
 5. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu szkolenia, uczestnik nie powinien na nie przychodzić, powinien pozostać w domu i postępować zgodnie z zaleceniami GIS.
 6. Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przez cały czas trwania szkolenia (np. maseczki, przyłbice).
 7. Uczestnicy powinni zachować między sobą bezpieczną odległość (co najmniej 1,5 m).
 8. Każdy uczestnik wchodzący do pomieszczenia, w którym odbywa się szkolenie, zobowiązany jest zdezynfekować ręce środkiem znajdującym się przy wejściu.
 9. Należy starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, oraz regularnie myć ręce z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 10. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować organizatora, jeżeli w trakcie szkolenia zaobserwuje u siebie niepokojące objawy (kaszel, duszności, gorączkę itd.).

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 2. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków regulaminu.
X

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej CLIRO, Centrum Logopedii i Rozwoju Osobistego CLIRO oraz CLIRO Sp. z o. o.

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w NSPPP CLIRO, Centrum Logopedii i Rozwoju Osobistego oraz CLIRO Spółka z o. o  jest  Beata Sobera- Baron.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom,
  2. prawidłowego wykonania obowiązków Poradni w związku z realizowaniem przez nią celów ustawowych i statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci,
 4. Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej Poradni wobec Pani/Pana dziecka.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane ani przekazywane do krajów trzecich
 10. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia / zapewnienia bezpieczeństwa, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora

 

 

Cookies

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszej strony internetowej czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy naszą Politykę prywatności odnoszącą się do tzw. plików Cookies. 

 

Szanowny Użytkowniku!

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej strony internetowej, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

 

Jak wyłączyć ciasteczka?

 

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje. Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

 

 

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.