Nasza kadra

Beata Sobera-Baron

Właścicielka, neurologopeda, pedagog-terapeuta, neuroterapeuta II stopnia (EEG Biofeedback), teraputa metody Tomatisa, nauczyciel akademicki, dziennikarz. W CLIRO prowadzi szkolenia z zakresu emisji i higieny głosu, logopedii artystycznej, wczesnego wspomagania rozwoju mowy dziecka, technik koncentracji. Przeprowadza badania przesiewowe z zakresu zaburzeń mowy w placówkach edukacyjnych. Prowadzi kompleksowe terapie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Odpowiada za przygotowanie i analizę programów terapeutycznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod w tym EEG Biofeedback.

 

Joanna Mochnacz

Dyrektor NSPPP CLIRO, pedagog, logopeda, nauczyciel wychowania przedszkolnego, edukator, wieloletni doradca metodyczny nauczycieli wychowania przedszkolnego, a także lider diagnozy z zastosowaniem skali SGS i SGE-5 oraz wspomagania dzieci w osiąganiu gotowości szkolnej. W CLIRO zajmuje się prowadzeniem zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy (m.in. edukacja przez ruch, malowanie dziesięcioma palcami, pedagogika zabawy, MRR, arteterapia), zajęciami grupowymi i indywidualnymi dla dzieci i rodziców oraz szkoleniami dla nauczycieli. Prowadzi szkolenia z metody Dobrego Startu, metody Ruchu Rozwijającego, metody aktywnego słuchania muzyki poważnej B. Strauss, a także warsztaty wspomagające koncentrację małego dziecka, grafomotorykę, umiejętności językowe czy matematyczne.

 

Monika Kwiatkowska-Stadnicka

Pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel wspomagający, terapeuta metody Tomatisa. W CLIRO jest nauczycielem w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym „Niebieski domek” oraz prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi ze spektrum autyzmu, zespołem Downa. Wykorzystuje różnorodne metody pracy z dziećmi, m.in. pedagogika zabawy, metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherbourn, kinezjologia edukacyjna Dennisona czy aktywne słuchanie muzyki wg B. Strauss, jak również Metoda Dobrego Startu. W pracy z dziećmi zwraca uwagę na kontakt dziecka i terapeuty, aby nawiązać dobre relacje. Zajmuje się także prowadzeniem Fan Page’a „Niebieskiego Domku”.

Dorota Kuczyńska (Kołodziej)

Pedagog – terapeuta, trener EEG Biofeedback II stopnia, instruktor tańca. W CLIRO prowadzi diagnozy i terapie pedagogiczne, a także warsztaty dla nauczycieli. Pracuje z dziećmi ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi oraz z wadami rozwojowymi. W pracy terapeutycznej wykorzystuje Metodę Dobrego Startu, elementy symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania i inne różnorodne metody pracy z dziećmi, które poznaje regularnie szkoląc się i biorąc udział w licznych konferencjach organizowanych m.in. przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.  Zaraża dzieci muzyką prowadząc warsztaty taneczne i zajęcia rytmiczne. 

 

Katarzyna Klimas

Psycholog kliniczny. W CLIRO prowadzi konsultacje psychologiczne, diagnozy rozwojowe, diagnozy funkcjonalne. Wykonuje diagnozę metodą Delacato. Ma bogate doświadczenia w pracy z dziećmi autystycznymi. Jest trenerem metody RSA Biofeedback. Włada metodami komunikacji alternatywnej (MAKATON, PIKTOGRAMY).

 

Karina Szota

Pedagog – licencjat pedagogiki terapeutycznej z oligofrenopedagogiką, magister pedagogiki leczniczej z oligofrenopedagogiką. Absolwentka studiów podyplomowych Socjoterapia z arteterapią oraz Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka. Terapeutka Integracji Sensorycznej, terapii ręki i zaburzeń motoryki małej, zaburzeń funkcji wzrokowych, sensoplastyki, zaburzeń sensorycznych wg C. Delacato. Uczestniczka szkoleń:  „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci? – metoda Carole Sutton”, „Budowanie współpracy w grupie wg metodologii FRIS”, „Program Rozwoju Komunikacji MAKATON”, „Zimowa Szkoła AAC z dr M. Grycman, Wspieranie kompetencji komunikacyjnej dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji z wykorzystaniem strategii AAC w praktyce Moduły 1-2”, „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”, „Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”, „Stymulacja funkcji poznawczych dzieci z Zespołem Downa”.
W wolnych chwilach Karina kocha spacery z bratem i psem. Od niedawna dołączyła do polskiej grupy Batala Polska, gdzie gra na bębnach brazylijskich. Lubi niezależne kino i zbiera magnesy na lodówkę z każdej wycieczki.

Gabriela Klimala

Logopeda, prowadzi diagnozy i terapię logopedyczną dzieci i dorosłych. Przeprowadza badania przesiewowe z zakresu zaburzeń mowy w placówkach edukacyjnych. Chętnie poszerza swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych, a także szkoleniach. Zawsze uśmiechnięta, z łatwością nawiązuje kontakt z dziećmi.

 

Małgorzata Gibała (Tokarz)

Fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej. W CLIRO prowadzi konsultacje i terapie z zakresu wad postawy, skolioz oraz integracji sensorycznej dzieci i młodzieży. Pracuje między innymi takimi metodami jak PNF (w pedriatrii i skoliozach) oraz na tkankach miękkich (Anatomy Trains).

 

Anna Mulicka

Neurologopeda, pedagog – terapeuta.  Prowadzi badania przesiewowe w szkołach i przedszkolach, diagnozy i terapię logopedyczną dzieci z wadami rozwojowymi oraz terapię logopedyczną dorosłych, a także warsztaty dla nauczycieli. W pracy z dziećmi zwraca szczególną uwagę, aby nawiązać z nimi dobrą relację. Zależy jej, aby mali pacjenci czerpali radość z prowadzonych zajęć. W swojej pracy wykorzystuje metodę miofunkcjonalną Anity M. Kittel, masaże logopedyczne, różnorodne techniki wspomagające opóźniony rozwój mowy, korzysta z form komunikacji wspomagającej MAKATON. Śledzi nowinki i korzysta z nich podczas zajęć. Miłośniczka Ciasteczkowego Potwora.

Katarzyna Latta

Z wykształcenia psycholog kliniczny. Ukończyła także studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego oraz Terapii Rodzin. Posiada doświadczenie w pracy z osobami chorującymi na   zaburzenia odżywiania oraz z dziećmi z autyzmem, zespołem Downa oraz trudnościami w funkcjonowaniu społecznym. Autorka artykułów związanych z rekrutacją i marketingiem (staż w firmie marketingowej) oraz o tematyce zaburzeń odżywiania. W Cliro jest nauczycielem w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym „Niebieski domek” oraz prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi z autyzmem, zespołem Downa oraz trudnościami w funkcjonowaniu społecznym. Zajmuje się prowadzeniem naszego Fan Page’a.

 

Karolina Jurek  

Recepcja, zawsze służy radą i pomocą. Ukończyła studia licencjackie na kierunku resocjalizacja, a obecnie studiuje pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytecie Opolskim.

 

Katarzyna Jakubczyk

Ukończyła studia z zakresu terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki, a także edukację wczesnoszkolną i przedszkolną oraz wspomaganie rozwoju małego dziecka  i edukację  osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Jej pasją  jest  kynoterapia.

Joanna Bukowska-Golak

Pedagog specjalny, fizjoterapeuta, nauczyciel, terapeuta. Od wielu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą prowadząc terapię i diagnozę pedagogiczną z zakresu zaburzeń rozwojowych o różnej etiologii, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnościami sprzężonymi zarówno w poradni psychologiczno-pedagogicznej, jak również w Zespole Placówek Specjalnych przy Zakładach Opieki Zdrowotnej na oddziałach psychiatrii dziecięcej, pediatrii, neurologii i chirurgii dziecięcej. Prowadzi zajęcia z dziećmi w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. W swojej pracy wykorzystuje komunikację alternatywną AAC (ukończyła Makaton poziom I i II, PECS poziom 1, program Boardmaker), terapię behawioralną  (ukończyła III stopniowy kurs doskonalący Terapia behawioralna dzieci z autyzmem), metodę  Knillów, Masaż Shantala oraz arteterapię. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi i młodzieżą  (terapia zajęciowa, terapia funkcji poznawczych, rehabilitacja ruchowa ) oraz szkolenia dla rodziców (terapia rodzin, szkolenia dla rodzin zastępczych, indywidualne konsultacje) i  nauczycieli.

     

Martyna Banaszek

Ukończyła psychologię społeczną na Uniwersytecie Opolskim.  Obecnie wspomaga pracę z dziećmi autystycznymi  w Niepublicznym  Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym „Niebieski domek”, ale planuje dalej rozwijać się w kierunku pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała na licznych wolontariatach.

 

X

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej CLIRO, Centrum Logopedii i Rozwoju Osobistego CLIRO oraz CLIRO Sp. z o. o.

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w NSPPP CLIRO, Centrum Logopedii i Rozwoju Osobistego oraz CLIRO Spółka z o. o  jest  Beata Sobera- Baron.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom,
  2. prawidłowego wykonania obowiązków Poradni w związku z realizowaniem przez nią celów ustawowych i statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci,
 4. Pani/Pana dane osobowe dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej Poradni wobec Pani/Pana dziecka.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane ani przekazywane do krajów trzecich
 10. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia / zapewnienia bezpieczeństwa, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora

 

 

Cookies

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszej strony internetowej czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy naszą Politykę prywatności odnoszącą się do tzw. plików Cookies. 

 

Szanowny Użytkowniku!

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej strony internetowej, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

 

Jak wyłączyć ciasteczka?

 

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje. Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

 

 

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.